Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: Willemsen Kracht in Zorg, geregistreerd bij kamer van Koophandel onder nummer 64436942
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
 3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

Artikel 2. Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en verdere contractuele relaties tussen Willemsen Kracht in Zorg en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Onder opleidingen worden verstaan alle trainingen, workshops en cursussen en gerelateerde dienstverlening van Willemsen Kracht in Zorg.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen
 4. Overmacht: bij ziekte of sterfte bij de trainer, zal de trainer ten alle tijden een oplossing voorleggen. Dit kan zijn door de training op andere data plaats te laten vinden of door een externe trainer (in overleg) in te schakelen
 5. Bij open inschrijvingen: in de situatie dat een deelnemer de opleiding boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Indien het bedrijf het contract sluit (de offerte tekent) geldt geen bedenktermijn. In deze situatie geldt de offertetijd.

Artikel 3. Grondslag offertes

 1. Offertes, opdrachtbevestigingen en programma’s van Willemsen Kracht in Zorg zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 2. Willemsen Kracht in Zorg zal de door hem te verrichten opleidingen en trajecten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 3. De door Willemsen Kracht in Zorg uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen hebben een geldigheidsduur van 3 maanden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

 1. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Willemsen Kracht in Zorg nodig heeft.
Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Willemsen Kracht in Zorg betrokken (zullen) zijn.

 2. Als Willemsen Kracht in Zorg daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Willemsen Kracht in Zorg kosteloos een opleidingsruimte met desgewenst een internetaansluiting.


Artikel 5. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Willemsen Kracht in Zorg geschiedt uitsluitend in onderling overleg.


Artikel 6. Personeel

6.1 Wijziging van het opleidingsteam
Willemsen Kracht in Zorg kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het opleidingsteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de opleiding niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het opleidingsteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Willemsen Kracht in Zorg plaatsvinden.


6.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, tenzij dit geschiedt na vooraf verkregen toestemming van de wederpartij.

Artikel 7. Tarieven en kosten van de opdracht

 1. Alle prijzen zijn in euro’s
 2. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte of opdrachtbevestiging aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 1. Indien niet anders overeengekomen in offerte of opdrachtbevestiging, worden het honorarium en de kosten zoals in artikel 7 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum., tenzij nadrukkelijk anders overeen is gekomen.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, in verzuim. Indien de vordering van Willemsen Kracht in Zorg ter incasso uit handen wordt gegeven, zin alle daaraan verbonden kosten, conform het incassotarief van de Nederlandse orde van Advocaten, voor rekening van de klant, zulks met een minimum ad €250,00.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft heeft Willemsen Kracht in Zorg het recht de uitvoering van de door hem te verrichten werkzaamheden op te schorten.
 5. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.

Artikel 9. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Willemsen Kracht in Zorg dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
 2. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitoefening ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Willemsen Kracht in Zorg de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever, voorafgaande aan het doen van de aanpassing, worden bevestigd. 

Artikel 10. Duur en afsluiting van de opdracht

 1. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Willemsen Kracht in Zorg worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Willemsen Kracht in Zorg verkrijgt en de medewerking die wordt verleend.
 2. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Willemsen Kracht in Zorg dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 11. (Tussentijdse) Beëindiging van de opdracht

 1. In geval de opdracht uitvoering niet meer kan worden verricht conform de gesloten (additionele) overeenkomst dan hebben partijen het recht de overeenkomst voortijdig eenzijdig te beëindigen. Op het recht van beëindiging kan geen beroep worden gedaan indien het niet kunnen uitvoeren van de overeenkomst, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze beëindiging met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
 2. De partij die de overeenkomst wenst te beëindigen dient dit tijdig, schriftelijk en voldoende gemotiveerd aan de wederpartij kenbaar te maken.
Indien de overeenkomst voortijdig door de opdrachtgever is beëindigd dan heeft Willemsen Kracht in Zorg, vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, recht op compensatie waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
 3. Willemsen Kracht in Zorg mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 Daarnaast is Willemsen Kracht in Zorg niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting, voorzijn rekening komt.
 4. In geval Willemsen Kracht in Zorg voortijdig de overeenkomst beëindigt dan behoudt hij zijn aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden waarbij aan de opdrachtgever, onder voorbehoud, de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt worden deze in rekening gebracht.
 5. Willemsen Kracht in Zorg kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de overeenkomst te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de opdrachtgever, met directe ingang beëindigen indien de opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, indien surseance van betaling wordt aangevraagd, bij het overlijden van de opdrachtgever of indien de opdrachtgever zijn bedrijfsvoering staakt.


Artikel 12 Aanmelding en annulering in geval van open inschrijving door individuele deelnemers

  1. Opleidingen (lees ook toetsing, scholing en trainingen) die in open inschrijving worden aangeboden door Kracht in Zorg, gaan alleen door bij voldoende aanmelding. Annulering door Kracht in Zorg wegens gebrek aan deelnemers, vindt uiterlijk één week voor aanvang van de opleiding plaats. Kracht in Zorg is niet aansprakelijk voor schade van de deelnemer, die mogelijk voortkomt uit annulering van de zijde van Kracht in Zorg.

  2. Toelating tot een opleiding kan afhankelijk zijn van selectiecriteria van Kracht in Zorg of derden. Zodra de deelnemer zich heeft ingeschreven voor een opleiding, ontvangt de deelnemer een factuur. Na betaling van die     factuur wordt de inschrijving definitief.

  3. Een deelnemer heeft na aanmelding recht op een bedenktijd van 14 dagen. Dat betekent dat een deelnemer zijn eigen inschrijving, zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen na de inschrijvingsdatum, kosteloos       ongedaan kan maken.

  4. Niet deelnemen aan een activiteit of opleiding waarvoor is ingeschreven, wordt gezien als een annulering, ook als aan die activiteit of opleiding op een later tijdstip wordt deelgenomen.

  5. Een deelnemer dient schriftelijk, via de website of per email te annuleren.

  6. Bij annulering vanaf de aanmelding tot 1 maand voor aanvang worden 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.

  7. Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de opleiding wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht. Indien een annulering valt binnen de 14 dagen bedenktijd (zie 12.3) dan worden genoemde kosten  in deze paragraaf niet in rekening gebracht.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Modellen, technieken, instrumenten en andere middelen die door Willemsen Kracht in Zorg zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het opleidingsmateriaal zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Willemsen Kracht in Zorg. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Willemsen Kracht in Zorg.

 2. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opleiding.
 3. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
De door Kracht in Zorg in het verkeer gebrachte diensten mogen niet dan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming en op nader te stellen voorwaarden aan derden worden aangeboden, respectievelijk worden verhandeld.


Artikel 14. Vertrouwelijkheid

 1. Willemsen Kracht in Zorg is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.
 2. Willemsen Kracht in Zorg zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Willemsen Kracht in Zorg geen mededeling doen over de aanpak van Willemsen Kracht in Zorg, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn opleidingsmateriaal ter beschikking stellen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd verplichtingen voortvloeiende uit door Willemsen Kracht in Zorg gegeven garantie zijn wij niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever of derden geleden schade, voor schade aan personen waaronder het personeel van de opdrachtgever, bedrijfsschade, gevolgschade of enige andere schade die direct of indirect voortvloeit of samenhangt met de door Willemsen Kracht in Zorg geleverde diensten, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Willemsen Kracht in Zorg.
 2. Indien en voor zover er op Willemsen Kracht in Zorg enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van de geleverde dienst, zoals dit op de factuur aan de opdrachtgever voorkomt.
 3. Deze aansprakelijkheid kan echter nimmer het bedrag waarvoor Willemsen Kracht in Zorg verzekerd is te boven gaan. Reclame ter zake van tekortkomingen dient te geschieden binnen 14 dagen nadat Willemsen Kracht in Zorg zijn werkzaamheden conform opdracht bij de opdrachtgever heeft afgerond.
 4. Reclames dienen aan Willemsen Kracht in Zorg schriftelijk te worden medegedeeld. Reclames die niet binnen de gestelde termijn worden gedaan, kunnen niet meer in behandeling worden genomen en doen alle rechten die de opdrachtgever ter zake van deze tekortkoming tegen Willemsen Kracht in Zorg zou kunnen doen gelden, vervallen.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 


CONTACT

Kracht in Zorg
Karin Willemsen
Menuetstraat 3
6544 SH Nijmegen

06 28855379
info@krachtinzorg.nu 
www.krachtinzorg.nu

SOCIAL MEDIA

 twitter linkedin